ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣಗಳು

ASTM-F963

ASTM F963

EN71-3

EN71-3

CPSC

CPSC

CPSIA

CPSIA

FCC

FCC

CE-EMC

CE EMC

US-ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ-ಪ್ರತಿಪಾದನೆ-65

US ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ 65